top of page
Two business people, Socialavgifter, Tempura

Socialavgifter

- Arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Uppdaterad: 2017-03-04
Skrivet av: Robin Moe, Skattejurist.

För all ersättning som betalas till anställda ska det betalas sociala avgifter. Sociala avgifter består av arbetsgivaravgifter, egenavgifter eller särskild löneskatt. I denna artikel kommer endast de två förstnämnda att behandlas.

 

Sociala avgifter ska enligt huvudregeln betalas på all ersättning i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet. Det finns dock många undantag till detta.

Arbetsgivaravgifter

Vem ska betala arbetsgivaravgifter?

Den som ska betala ersättningen ska även betala arbetsgivaravgifterna. Det finns inget krav på att det ska finnas ett anställningsförhållande för att det ska uppstå en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter.

Vad ingår i underlaget?

Det är den kontakta bruttolönen samt förmånerna som utgör underlaget. Som bruttolön inräknas lön, arvode och bonus. Även andra ersättningar som inte direkt utgör ersättning för arbete kan utgöra underlag för avgifter. Det är endast ersättningar till fysiska personer som utgör underlag för arbetsgivaravgifter. Ersättningar till personer som inte är anställda och som använder F-skattsedel behöver inte ingå i underlaget då de själva betalar arbetsgivaravgifter och drar skatt.

 

Förmånerna ska i de flesta fallen beräknas till marknadsvärdet men kan i vissa fall beräknas enligt schablonbelopp; se mer om detta under förmåner. Skattefria förmåner ingår inte alls i avgiftsunderlaget.

Premier för tjänstepensionsförsäkring ingår inte i underlaget utan beskattas istället med en särskild löneskatt om 24,26%.

Utdelning och kapitalvinst som är hänförlig till aktier i fåmansbolag och som ska beskattas i inkomstslaget tjänst ska inte utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. 

Storlek på avgifterna

Arbetsgivaravgifterna är i de flesta fall 31,42%. Listan nedan visar vilka avgifter som ingår och hur stor del de utgör. För personer över 65 gäller andra procentsatser. I internationella sammanhang blir ofta procentsatsen en annan. Exempelvis betalar utländska arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige alla arbetsgivaravgifter förutom den allmänna löneavgiften då den klassas som en skatt.

Arbetsgivardeklarationer

Varje månad ska du (arbetsgivaren) göra en arbetsgivardeklaration där du redovisar arbetsgivaravgifterna och den dragna preliminärskatten. Du ska även redovisa en mervärdesskattedeklaration för moms, dessa görs varje eller var tredje månad beroende på hur stort företaget är. Företag med en årsomsättning under 1 miljon kronor behöver endast redovisa moms en går per år.

Öppet yrkande

Är du osäker på vilken ruta du ska fylla beloppen i kan du göra ett öppet yrkande i samband med inlämnandet av arbetsgivardeklarationen. Detta yrkande ska lämnas i ett separat brev. Om skatteverket anser att beskattningen ska göras annorlunda kommer de att meddela dig detta. Något skattetillägg blir inte aktuellt om du ar lämnat ett öppet yrkande.

Rätta ett fel

Om du har gjort fel i en inlämnad arbetsgivardeklaration begär du att Skatteverket omprövar det tidigare beslutet. Detta görs enklast genom att skicka in en ny arbetsgivardeklaration där du fyller i de korrekta uppgifterna.

Egenavgifter

Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare ska betala istället för arbetsgivaravgifter. En egenföretagare ska själv sköta inbetalning av preliminärskatt och egenavgifter. Med egenföretagare menar vi dig som bedriver aktiv näringsverksamhet (dvs utanför aktiebolag). Egenavgifterna är 28,97% av underlaget.

 

Skattemässigt räknas egenavgifterna som en kostnad i verksamheten. Kostnaden kan man dock inte beräkna förrän skatteberäkningen är gjord (året efter inkomståret). Egenföretagare ska därför, i NE-bilagan, göra ett schablonavdrag för de beräknade egenavgifterna. Egenavgifterna ska inte bokföras eftersom de tillhör dina privata inkomstskatter.

Schablonavdrag

Du som bedriver aktiv näringsverksamhet ska göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25% av underlaget. Underlaget utgörs av alla förvärvsinkomster i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet. 

Schablonbeloppen är olika stora beroende på egenföretagarens ålder. 

Årets avdrag ska sedan nästa år stämmas av mot de faktiska egenavgifterna. Mellanskillnaden ska du lägga till eller räkna bort från nästa års skattepliktiga resultat. Detta kallas för avstämning. En avstämning ska göras även året efter verksamheten har lagts ned. Avstämningen görs på NE-bilagan.

Nedsättning av egenavgifter

Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att kvalificera för avdraget måste du betala fulla egenavgifter och ha ett överskott av en aktiv näringsverksamhet som överstiger 40 000 kr. Du kan då få avdrag med 7,5% av underlaget på inkomst av aktiv näringsverksamhet upp till 15 000 kr per år. Denna beräkning gör Skatteverket automatiskt.

bottom of page