top of page

Förmånsbeskattning

- Hur ska den anställde beskattas?

Business, förmånsbeskattning, Tempura

Innehåll

Uppdaterad: 2017-02-23
Skrivet av: Robin Moe, Skattejurist.

Huvudregeln är att alla förmåner den anställde får i tjänsten är skattepliktiga. I vissa fall görs beskattningen genom schabloner. En del förmåner är helt skattefria. Nedan redogörs för beskattningen av några av de vanligaste förmånerna.

Bilförmån
Bilförmån

Om en anställd får använda tjänstebilen även för privat bruk brukar detta vara en skatte- och avgiftspliktig förmån. Om arbetsgivaren även står för drivmedlet för den privata körningen så ska detta beskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Värderingen av bilförmånen görs genom schabloner. Dessa kan du räkna ut genom Skatteverkets e-tjänst.

Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing som en genomsnittlig förmånstagare gör genom att få använda tjänstebilen privat jämfört med att själva äga bilen. Används bilen endast i ringa omfattning uppstår ingen bilförmån. För att användandet ska anses vara ringa får bilen inte användas fler än 10 gånger per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Viktigt att komma ihåg är att resor från och till jobbet räknas som privata resor. Vid jourtjänstgöring kan den anställde få ta hem en tjänstebil till bostaden upp till 4 dagar per månad utan att det uppkommer en förmån. 

Drivmedelsförmån

Utgångspunkten är att den anställde ska beskattas för allt drivmedel som förbrukats för förmånsbilens totala körsträcka och att arbetsgivaren ska betala arbetsavgifter på detta underlag. Om den anställde med hjälp av körjournal kan skilja mellan tjänsteresor och privat körning ska endast den privata körningen utgöra underlag för förmånen. Det är därför viktigt att föra en tydlig körjournal.

Bostadsförmån
Bostadsförmån

Den anställde ska ta upp marknadsvärdet i sin inkomstdeklaration. Förmånens marknadsvärde är det hyrespris som gäller på orten. Marknadsvärdet för en hyreslägenhet beräknas genom att se till hyran för en likvärdig lägenhet i samma hus eller, om det inte går, en likvärdig lägenhet i närheten. För villor och bostadsrätter är marknadsvärdet vad det skulle kosta att hyra en motsvarande bostad. 

Om arbetsgivaren även bekostar elen för lägenheten är detta också en förmån som ska beskattas. Den anställde beskattas då till samma belopp som kostnaden för arbetsgivaren. Elen för uppvärmning hör dock till värdet för bostadsförmånen, varför det är viktigt att särskilja dessa kostnader på fakturan. I annat fall får arbetsgivaren göra en skälig bedömning av hur stor del av kostnaden som kan hänföras till hushållsel.

Traktamente
Traktamente

Traktamente är en ersättning till en anställd som utför tjänsteresor. Förmånen är ämnad att täcka in högre levnadskostnader såsom högre måltidskostnader. Ett skattefritt traktamente behöver inte deklareras. Arbetsgivaren ska endast markera med ett kryss på kontrolluppgiften att traktamentet är skattefritt. 

Upp till en viss gräns är traktamenten skattefria. Den skattefria nivån bestäms utifrån schablonbelopp som bestäms av Skatteverket. Schablonbeloppen hittar du nedan. Den anställde måste dock alltid övernatta minst en natt för att kunna ta emot ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som är minst 50 km från den vanliga arbetsplatsen och från bostaden. 

För utlandstraktamente se Skatteverkets schablonbelopp här: www.Skatteverket.se

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren beordrat den anställde att göra för att utföra arbete på annan ort än där den anställde brukar arbeta. Traktamente utgör då ersättningen för den anställdes ökade levnadskostnader vid en sådan tjänsteresa. 

På de belopp som är skattefria behöver företaget inte betala arbetsgivaravgifter eller dra någon preliminärskatt. Beloppen utöver schablonbeloppet räknas däremot som vanlig lön. Om den anställde inte får någon ersättning för tjänstresan får han istället i sin deklaration göra avdrag för ökade levnadskostnader och logi.

Med vanliga arbetsplatsen menar man antingen;

- där man vanligen utför huvuddelen av sitt arbete,

- vid växlande arbetsplatsen är det istället avgörande vart man hämtar och lämnar sitt material.

- Om den anställde befinner sig endast en begränsad tid på varje plats kan då i undantagsfall bostaden utgöra arbetsplatsen.

De tre första månaderna

Den anställde får göra avdrag för de ökade levnadskostnader som uppstår. Dessa kostnader inkluderar mat och logi, resekostnader, telefonkostnader m.m. Det ska nämnas att en ny tremånadersperiod påbörjas om den anställde avbryter sitt arbete i minst fyra veckor för att sedan påbörja det igen. En period kan även avbrytas och börja om i det fall den anställde arbetar minst fyra veckor på annan ort. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett avbrott som varar mindre än fyra veckor, eller avbrott för sjukdom eller semester inte kan medföra att att en tremånadersperiod påbörjas på nytt igen. Ett avbrott som är kortare än fyra veckor eller beror på exempelvis sjukdom förlänger istället tremånadersperioden med motsvarande antal dagar.

Efter tremånadersperioden

Perioden som påbörjas efter tre månader kallas för tillfälligt arbete. Vid tillfälligt arbete är endast 70% av levnadskostnaderna avdragsgilla. För att den anställde fortskatt ska ha rätten att göra avdrag även efter tre månader krävs att dessa villkor är uppfyllda:

1. Arbetet utförs på annan ort än där den anställde har sin bostad och

- arbetet avser en kortare tid, eller

- arbetet ej är kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur eller av sådan natur att en fast anknytning till bostadsorten krävs, eller

- arbetet bedrivs på flera platser, eller

- det inte skälen kan ifrågasättas att den anställde bör flytta till arbetsorten

2. Övernattning på arbetsorten krävs

3. längre än 50 km mellan bostadsort och arbetsort

 

Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge den anställde kan yrka om tillfälligt arbete. Skatteverket har dock ansett att som regel ska ett tillfälligt arbetet inte kunna pågå i längre tid än två år. 

Efter två år

Om en tjänsteresa varar över två år görs ytterligare en begränsning av avdragsrätten ner till 50%.

Utbildning
Utbildning

Den avgörande frågan för om en utbildning ska anses vara skattefri eller inte är huruvida utbildningen är att jämställa med fullgörande av tjänsten. Med andra ord är huvudregeln att utbildningen ska vara betingad av verksamheten och medföra nytta för företaget

Om arbetsgivaren står för kostnaden för den anställdes utbildning är detta ofta en tydlig indikation på att utbildningen ska vara skattefri. Om den anställde själv får stå för kostnaden för utbildningen är detta då något som kan tyda på att utbildningen är skattepliktig. Var utbildningen arrangeras eller hur stor kostnaden för utbildningen är borde inte ha någon avgörande betydelse för bedömningen. 

En utbildning som inte har något samband med verksamheten och som inte är till nytta för företaget blir skattepliktig. I vissa fall kan utbildningen visserligen innebära en viss nytta för företaget, men utbildningen anses vara så pass nära knuten till den anställdes personliga levnad att den ändå blir skattepliktig. Exempel på detta är körkortsutbildning för personbil. 

En skattefri utbildning är avdragsgill och företaget får även lyfta moms på utbildningen. En skattepliktig utbildning jämställs med lön och får således dras av från företagets sida, däremot får företaget inte lyfta moms på en skattepliktig utbildning. 

Representation
Representation

Representation är ett samlingsbegrepp för kostnader som uppstår då företaget arrangerar exempelvis middagar, fester eller möten. Representation kan rikta sig antingen mot företagets egna anställda (intern representation) eller mot utomstående (extern representation). 

För de anställda är förmåner i samband med intern representation skattefri. Representation som riktar sig mot utomstående är avragsgill i den mån det finns ett affärsmässigt sfyfte bakom kostnaderna. Kostnaderna ska alltså ha ett omedelbart samband med verksamheten.

Den 1 januari 2017 infördes mer restriktiva regler kring avdragsrätten för måltider. Utgifter för måltider får inte längre dras av. Endast förfriskningar och enklare tilltugg av mindre värde får dras av. Exempel på kostnader som får dras av är kaffe, kakor eller enklare smörgåsar. Däremot får avdrag för moms fortfarande göras för måltider, upp till vissa belopp. 

Vid representation får företaget göra avdrag för de faktiska kostnaderna, men inte med större belopp än vad som kan anses skäligt. Även om prisramen överskrids och en del av kostnaden inte är avdragsgill kommer inte den anställde att beskattas för någon förmån. Man får bara dra av utgifter till den del de under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5000 kr.

Ett tips är att vara noggrann med at redovisa kostnaderna genom kvitto och att föra löpande anteckningar för att vara säker på att avdragen ska godkännas.

bottom of page