top of page
Businessman smiling, Preliminärskatt, Tempura

Preliminärskatt

- Beräknad skatt på din inkomst

Uppdaterad: 2017-02-23
Skrivet av: Robin Moe, Skattejurist.

Du som är arbetsgivare ska göra avdrag för preliminär skatt från arbetstagarens bruttolön varje månad. Avdraget ska, så nära som möjligt, motsvara den slutliga skatten. Den preliminära skatten betalas antingen genom skatteavdrag (A-skatt) eller med belopp som debiteras (F-skatt, FA-skatt och SA-skatt).

Vad har jag för typ av skatt?

Anställda och pensionärer har automatiskt A-skatt. I detta fall betalar arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren dina arbetsgivaravgifter och drar av den preliminära skatten.

F-skatt har alla med enskild näringsverksamhet. Normalt sett har även de flesta aktiebolag F-skatt.

Den som både är anställd och driver eget företag har FA-skatt. Arbetsgivaren sköter då arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på den inkomst som är hänförlig till anställningen och du betalar själv preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på den delen av inkomsterna som hör till näringsverksamheten.

SA-skatt eller så kallad Särskild A-skatt kan endast erhållas efter godkännande av Skatteverket. SA-skatt kan godkännas för den som har A-skatt. SA-skatt används oftast av delägare i handelsbolag eller kommanditbolag. Det kan även användas av dig med eget företag som inte kan få F-skatt, eller som fått den återkallad. Vidare är SA-skatt även tillämpligt för den som socialavgiftsavtal. Socialavgiftsavtal är vanligt då arbetsgivaren är ett utländskt bolag som inte har fast driftställe i Sverige. Det innebär att den anställde själv sköter inbetalning av skatt och socialavgifter i Sverige.

Skattetabell

På inkomster från arbetsgivaren ska skatteavdraget göras utifrån den relevanta skattetabellen. Rätt skattetabell kan du enkelt hitta genom Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se. Utifrån den månadslön (brutto) den anställde har kan du enkelt söka fram hur stort skatteavdraget ska bli. På inkomster som inte är huvudinkomst ska skatteavdrag göras med 30%. Med huvudinkomst menar man inkomsten från den arbetsgivaren som under året normalt betalar ut den högsta inkomsten från arbetstagaren.

 

Olika tabeller används beroende på vilken kommun den anställde är folkbokförd i. Hemortskommunen är där den anställde var folkbokförd 1 november året innan inkomståret. 

Småbelopp

Det ska nämnas att belopp under 100 kr inte behöver dras preliminärskatt på. Inte heller ska det dras någon preliminärskatt om arbetsgivaren kan anta att utbetalningarna till den anställde under året totalt kommer understiga 1000 kr. 

Engångsbelopp

Hit räknar man inkomster som inte betalas ut regelbundet eller som inte hör till någon viss tidsperiod. Bland annat för- eller efterskottslön utgår engångsbelopp. Även avgångsvederlag och vinstdelning samt provisioner och arvoden hör till denna grupp. För detta belopp finns en särskild skattetabell där skattesatsen baseras på den anställdes totala årslön.

 

Tabellen nedan är för de anställda där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster. Med årslön menar man den totala bruttoinkomsten (inklusive förmåner) av tjänst som den anställde beräknas få från sin huvudarbetsgivare under hela året. Både det aktuella och tidigare utbetalda engångsbelopp ska inkluderas i årslönen. Vidare ska även sjukpenning och semesterlön räknas med. För att räkna med semesterersättning under hela året kan man multiplicera månadslönen med 12,2. 

SINK-skatt (särskild skatt för utomlands bosatta)

För utomlandsbosatta arbetstagare ska du göra ett skatteavdrag om 20% på hela ersättningen. Det ska alltså inte användas någon skattetabell och denna skattesats är inte heller progressiv. Endast begränsat skattskyldiga beskattas enligt SINK. Några avdrag medges inte och personen behöver inte inlämna inkomstdeklaration.

Det är tidpunkten då inkomsten kan disponeras av den anställde som avgör hur ersättningen ska beskattas. Är personen begränsat skattskyldig då ersättningen blir disponibel ska beskattning göras enligt SINK. 

 

Kraven för att SINK ska vara tillämplig;

  • Den anställde ska vara en fysisk person,

  • Den anställde ska vara begränsat skattskyldig,

  • Inkomsten ska vara skattepliktig enligt SINK,

  • Endast inkomst av tjänst omfattas av SINK,

  • Inkomsten ska vara skattepliktig enligt IL.

I de flesta fall är det fördelaktigt att bli beskattad enligt SINK. Endast för individer med väldigt låga inkomster kan det komma att bli mer fördelaktigt med en beskattning enligt IL eftersom SINK inte tillåter några avdrag. Man kan begära till Skatteverket att bli beskattad enligt IL om det skulle bli mer fördelaktigt. 

Vilka får SINK-skatt?

För expatriater som kommer till Sverige för att jobba under viss tid är det vanligt att ge denne en för- samt efterskottsersättning då denna endast kommer att beskattas med en skattesats om 20%. SINK-beskattning kan även bli aktuell för pendlare. Exempelvis personer som bor i Köpenhamn men pendlar till arbetet i Malmö kan få hela sin inkomst beskattad enligt SINK.

F-skatt

SINK. En utbetalare behöver inte göra skatteavdrag om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt. Du behöver inte heller efterforska huruvida F-skatt verkligen föreligger så länge det framgår av exempelvis fakturan eller liknande. Detta gäller dock inte om du är medveten om att uppgiften om F-skatt är oriktig. Om personen du gör en utbetalning till skulle vara att anse som anställd hos dig skulle du, trots F-skattesedel, bli skyldig att göra skatteavdrag. 

Frivilligt skatteavdrag

Den anställde kan begära ett frivilligt skatteavdrag som alltså är högre än vad skattetabellen anger. Detta kan göras för att exempelvis täcka skatten på övriga sidoinkomster som inte dras någon skatt på. Arbetsgivaren ska då betala in detta belopp vid nästföljande månad. Det ska även ingå i skattebeloppet som redovisas i kontrolluppgiften.

Kostnadsersättningar

Skattefria kostnadsersättningar (förmåner för den anställde) ska inte ingå i underlaget för preliminärskatt. Det gäller exempelvis traktamenten upp till maxbeloppet vid tjänsteresor. Övriga ersättningar, dvs de som den anställde beskattas för såsom lön, ska däremot dras preliminärskatt på. 

För att en ersättning ska vara skattefri för den anställde krävs att det rör sig om ersättning för en faktisk kostnad för den anställde. Med andra ord blir förbestämda belopp som utbetalas varje månad ofta skattepliktiga eftersom arbetsgivaren sällan i förhand kan veta exakt hur stora kostnaderna för den anställde blir. Vidare får man inte undandra ett belopp som uppebart överstiger den anställdes avdragsgilla kostnader. Det kan därför vara viktigt att stämma av med den anställdes deklaration så att differensen inte blir för stor. 

Vill ni veta mer?

Då rekommenderar vi att ni kollar på skatteverkets rättsinformation som finns här: www.skatteverket.se

bottom of page